7
: 2
: 234 .
JACKPOT 1
: 1
: 10 .
: 8
: 127 .
- FACEBOOK
53
P2159XXX
110
P1011086XXX
50
P1002694XXX
200
P91602XXX
75
P1004378XXX
57.9
P94573XXX
190
P77231XXX
80% . 0.1 5 .
...
#
26106 7.16 . 64.94% 5.00 .
26104 0.81 . 87.95% 0.73 .
26102 Angelina Jalia 3.14 . 61.76% 2.10 .
26101 0.92 . 60.00% 0.60 .
26100 0.18 . 50.00% 0.10 .
26098 Kalima Tasa 6.62 . 35.53% 2.70 .
26097 Trịnh Hoàng 1.78 . 94.44% 1.70 .
26094 Xây Xây 1.08 . 90.91% 1.00 .
26093 Trịnh Hoàng 2.38 . 95.83% 2.30 .
26092 1.80 . 50.00% 1.00 .